College van burgemeester en schepenen kàn chaos vermijden. Maar willen ze het ook?

Beste inwoner van Grobbendonk/Bouwel,

Recent bezorgden wij een open brief aan het college van burgemeester en schepenen om aan de alarmbel te trekken. Wij vrezen dat er chaos op til is. En die is te vermijden. Maar dat vraagt politieke moed en inzet.

Zoals u weet, zijn er grote werken op til voor de realisatie van het gescheiden fietspad langs de gewestweg N13/ Herentalse Steenweg. Werken betekent hinder.

In het verleden heeft Open Vld de belangen van dit dossier behartigd. En wij zijn de grootste voorstanders van een goede afloop. Vandaar dat wij de huidige meerderheid willen behoeden voor enkele foute beslissingen. Wij vinden dat u, als betrokken partij, hiervan op de hoogte moet gebracht worden.

Dit is dus géén pamflet om stokken in de wielen te steken maar een constructieve bijdrage die de inwoners van Grobbendonk en Bouwel véél last kan besparen.

Vergissing 1: Het bestuur beveelt de start van de werken op een moment dat de vergunning dit niet toestaat, namelijk vanaf 19 september.

De vergunning werd uitgehangen op 19/8 (de dag dat ze vergund werd) zodat er dus pas op 25/9 effectief kan gestart worden, en niet op 19/9 zoals reeds eerder aangekondigd. Dergelijke wetsovertreding past niet voor een bestuur dat met de handhaving van dergelijke zaken is belast in hoofde van de burger en zichzelf. Het risico op stilleggen door de bouwpolitie is niet denkbeeldig. De gevolgen zijn dan écht niet te overzien.

 

Vergissing 2:  Het huidige bestuur stelt dat de werken, omwille van de voorwaarde van Natuur en Bos rondom vermoedelijke nestplaatsen van vleermuizen, enkel kunnen gebeuren in september en bijgevolg niet kunnen uitgesteld worden.

Dat klopt niet. Er werd hiervoor geen enkele actie ondernomen hoewel er methoden bestaan die natuur technisch perfect voldoen aan de Europese beschermingseisen, zoals het vooraf volstoppen van de boomholtes met gaasproppen en daarbij vleermuizenkasten in de nabije omgeving op te hangen als nieuwe rustplaats. Hierdoor vinden de vleermuizen een andere rustplaats. Door deze maatregelen kan men de werken makkelijk uitstellen tot na nieuwjaar. Dan zijn ook de werken op de E313 en Herenthoutse steenweg afgelopen  en zullen de te verwachten problemen beperkt kunnen worden.

 

Vergissing 3: De meerderheid wijst altijd naar de voorwaarden in de vergunning maar houdt zich slechts aan één eis en vergeet een andere. Dithoudt eveneens de nietigheid in bij niet-uitvoering, met alle gevolgen vandien.

In de voorwaarden lezen we dat de voorwaarden van De Lijn strikt moeten worden nageleefd. Er wordt gesproken over álle halten, in beide richtingen. Het is nog niet te laat om aan deze voorwaarden te voldoen.

 

Vergissing 4:  Het College houdt geen rekening met tractor- en traag werfverkeer noch met de aangelanden.

De enige omleiding is de E313. Voor het traag verkeer is dit géén oplossing.
De aangelanden die naar hun woningen en handelszaken terugkeren moeten steeds kilometers rond rijden over een uiterst filegevoelige E313, nog versterkt door de werken aan de spoorwegbrug. Gezien de bussen toch in beide richtingen dienen doorgelaten te worden, kan dit naar ons aanvoelen eveneens voor dit verkeer.

Vergissing 5: Het college maakt van OPENBARE wegen privéwegen op een moment dat Grobbendonk en wijde omgeving geconfronteerd worden met een uiterst moeilijke verkeersafwikkeling, louter en alleen om de rust van enkelingen te garanderen.

Het afsluiten van Capuynestraat en Zellestraat geeft veel bijkomende problemen en verlegt het probleem naar o.a. Het Hoog. Hier reed menig fors voertuig zich al vast, met overmatige hinder voor de bewoners (en bestuurders) als gevolg. Bovendien wordt aan de talrijke inwoners van Grobbendonk en Bouwel, die op de industriezone werken, ook de mogelijkheid ontnomen om tijdig op hun werk te geraken bij hinder op de E313. Zij kregen op de infovergadering te horen dat dit ondergeschikt was aan de rust in Capuynestraat. Waar toevallig leden van het College wonen… Het uitstellen van de werken zou soelaas bieden, zoniet ziet Open Vld een oplossing in het, gedurende de werken aan de N13/ Herentalse Steenweg, het uitgezonderd plaatselijk verkeer in deze straten, op te heffen.

In onze brief hebben wij het college van burgemeester en schepenen opgeroepen om de moed te hebben de start van de werken uit te stellen. Heel onze gemeente zal er wel bij varen als de nieuwe werken pas starten na afwerking van de werven op de E313 en Herenthoutse steenweg. NVA, Cd&V en Sp.A hebben er echter geen probleem mee om van onze gemeente een eiland te maken.

Met hoopvolle groeten,

Open Vld - Grobos

Afbeelding verwijderd.

 

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info