Gemeentelijke toelating tot crematie kan voortaan vlotter

Vandaag keurde het Vlaams Parlement het decreet unaniem goed met betrekking tot goedkeuring crematie, geïnitieerd door Martine Taelman (Open vld). Waar in het verleden enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand die goedkeuring kon geven, kan dat voortaan ook door een gemachtigd beambte van het gemeentebestuur.

Binnen de gemeenten heerst er onduidelijkheid of het mogelijk is de toelating tot crematie zoals voorgeschreven in het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging te kunnen delegeren aan medewerkers van de gemeentelijke dienst burgerlijke stand, of dat dit nog steeds dient te gebeuren door de ambtenaren van de burgerlijke stand. De toelating tot crematie betekent voor vele ambtenaren van de burgerlijke stand niet meer dan een formaliteit, die in dezelfde orde is als het opstellen van geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, akten van erkenning van een kind, en dergelijke meer.

Van 1996 bestaat er een rondschrijven van de toenmalige bevoegde minister waarin gesteld wordt dat de bevoegdheid inzake toelating tot crematie exclusief toebehoort aan de ambtenaren van de burgerlijke stand. Deze bevoegdheid kon niet gedelegeerd worden. Dat gaf al wel eens problemen, bijvoorbeeld wanneer deze ambtenaar ziek of op vakantie was. Het is erg moeilijk voor nabestaanden van een overledene om op zulke toestemming te moeten wachten.

Het was onder andere burgemeester Frank Wilrycx uit Merksplas die deze onpraktische situatie aan de kaak stelde. Vele gemeenten zijn overigens voorstander voor zulk een delegatie. Ook de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand is er al jaar en dag vragende partij voor. Ondanks de mogelijkheid tot delegatie, die artikel 44bis BW sinds toestaat, handhaaft het Agentschap Binnenlands Bestuur een zeer strikte interpretatie aangaande het verlof tot crematie.

Martine Taelman vond bij de meerderheidspartijen een grote bereidwilligheid om dit voorstel mee te steunen. Ook de oppositie zag het nut er van in. Het decreet werd unaniem geodgekeurd. De indieners willen met dit voorstel van decreet de delegatie aangaande het verlenen van een verlof tot crematie, mogelijk maken voor de -door de ambtenaar van de burgerlijke stand- gemachtigde beambten van het gemeentebestuur. Dit moet de administratieve procedure tot het verkrijgen van een verlof tot crematie vergemakkelijken, wat zal resulteren in een administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten.

Bijlage

 

Voorstel van decreet

van Martine Taelman, Peter Wouters, Michel Doomst, Nadia Sminate,

Katrien Schryvers en Sofie Joosen

houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004

op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,wat de toestemming tot crematie betreft

 

TOELICHTING

De toestemming tot crematie kan worden beschouwd als een gewestelijke bevoegdheid.

Ze werd ingevoerd door het decreet van 16 januari 2004. Evenwel heerst er

binnen de gemeenten onduidelijkheid of het mogelijk is de toelating tot crematie

zoals voorgeschreven in het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen

en de lijkbezorging te kunnen delegeren aan medewerkers van de gemeentelijke

dienst Burgerlijke Stand, of dat dit nog steeds exclusief dient te gebeuren door

de ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Immers, voor het uitreiken van de

toestemming tot crematie werd tot op heden geen machtigingsprocedure voorzien.

Met dit voorstel van decreet beogen de indieners een dergelijke machtigingsprocedure

te installeren.

Op deze manier wordt tegemoetgekomen aan een sinds lang bestaande vraag van

de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand voor een

dergelijke mogelijkheid tot delegatie. Het zou voor vele gemeenten bovendien een

enorme administratieve vereenvoudiging zijn. De toelating tot crematie betekent

voor vele ambtenaren van de Burgerlijke Stand niet meer dan een formaliteit, van

dezelfde orde als het opstellen van geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten,

akten van erkenning van een kind en dergelijke meer. Concreet willen de indieners

met dit voorstel van decreet de delegatie aangaande het verlenen van een verlof

tot crematie mogelijk maken voor de door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

gemachtigde beambten van het gemeentebestuur.

Martine TAELMAN

Peter WOUTERS

Michel DOOMST

Nadia SMINATE

Katrien SCHRYVERS

Sofie JOOSEN

 

VOORSTEL VAN DECREET

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 19, §1, eerste lid, van het decreet van 16 januari 2004 op de

begraafplaatsen en de lijkbezorging wordt tussen de woorden “door de ambtenaar

van de burgerlijke stand” en de woorden “van de gemeente waar” de zinsnede “, of

door diens gemachtigde beambten van het gemeentebestuur,” ingevoegd.

Art. 3. In artikel 20, §2, van hetzelfde decreet, wordt tussen de woorden “door

de ambtenaar van de burgerlijke stand” en de woorden “of door de procureur des

Konings” de zinsnede “, door diens gemachtigde beambten van het gemeentebestuur,”

ingevoegd.

Art. 4. Aan artikel 21, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van

18 april 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt tussen de woorden “door de ambtenaar van de burgerlijke

stand” en de woorden “is aangesteld” de zinsnede “, of door diens gemachtigde

beambten van het gemeentebestuur,” ingevoegd;

2° in het derde lid wordt tussen de woorden “door de ambtenaar van de burgerlijke

stand” en de woorden “aangestelde geneesheer” de zinsnede “, of door diens

gemachtigde beambten van het gemeentebestuur,” ingevoegd.

Art. 5. Dit decreet treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op

de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Martine TAELMAN

Peter WOUTERS

Michel DOOMST

Nadia SMINATE

Katrien SCHRYVERS

Sofie JOOSEN

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info