Nieuwe situatie GielsBos na afslanking provincies.

Recent kreeg Martine Taelman een antwoord op haar schiftelijke vraag dd 7 juli 2017 aan het Kabinet van Minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V). Haar vraag ging over de bevoegdheid Welzijn die vanaf 1 januari 2018 niet langer door de provincie mag worden uitgeoefend. Martine Taelman vroeg zich af welk effect dat heeft op vzw’s zoals het GielsBos. Hierbij leest u de volledige vragen en antwoorden.

VRAGEN + ANTWOORDEN
In de bijlage bij de memorie van toelichting bij het decreet van 18 november 2017 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincie vindt men de lijst van provinciale taken/bevoegdheden en instellingen die niet langer door de provincies kunnen worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2018.

Ook voor het beleidsveld Welzijn moeten een aantal instellingen worden overgedragen.

Zo zou de vzw Het GielsBos volgens de bijlage bij de memorie van toelichting zijn vzw- statuut behouden. Vzw Het GielsBos ontvangt van de provincie wel 977.750 euro subsidie.

1.     Zal de Vlaamse overheid hetzelfde bedrag aan subsidies blijven toekennen aan vzw Het GielsBos als de provincie?

In afspraak met de provincie werd overeengekomen dat enkele kostenelementen verder zullen gedragen worden door de provincie. In voornoemd bedrag zitten volgende elementen:

-Beheer natuurdomein rond het Giels Bos

-Ter beschikking stelling infrastructuur aan derden (zwembad en vergaderfaciliteiten)

-Tussenkomst voor gespecialiseerde zorg

     De twee eerste elementen blijven verder ten laste genomen door de provincie Antwerpen. Het laatste element, gespecialiseerde zorg (285.000 euro), zal worden overgeheveld naar het VAPH. Het VAPH zal deze middelen verder blijven uitkeren aan het Giels Bos.

2.Zal de overdacht van de vzw een impact hebben op het statuut van de personeelsleden?

De personeelsleden van het Giels Bos vielen reeds onder een, zij het mee door de provincie beheerde VZW, en onder de cao 319, die van kracht is binnen voorzieningen voor personen met een handicap. Er zal dus geen invloed zijn op het statuut van het personeel.

3.     Zal vzw Het GielsBos de subsidie van 977.750 euro die het vandaag ontvangt van de provincie vanwege de Vlaamse overheid blijven ontvangen van zodra de provincie niet meer bevoegd is voor deze instelling?

Zoals reeds toegelicht blijven een aantal kostenelementen verder ten laste genomen door de provincie; het is de verantwoordelijkheid van de provincie om te bepalen hoe met deze toelagen in de toekomst wordt omgegaan. De subsidies voor gespecialiseerde zorg zullen integraal door het VAPH ingekanteld worden in de subsidiëring voor het Giels Bos. Over de precieze modaliteiten lopen gesprekken tussen VAPH en Giels Bos. 

Lees ook

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer

Aannemer wegenis-en rioleringswerken N13 pas deze week aangesteld

artikel

Op de gemeenteraad van 10 oktober ’17 kaartte GiB het gebrek aan vooruitgang van de werkzaamheden aan de reeds enkele maanden afgesloten N13 tussen het Aldhem hotel en Herentals aan. Het blijkt dat de aannemer pas in november, aan het begin van de winter dus, zal kunnen beginnen werken.  Tot op heden gebeurden enkel voorbereidende werkzaamheden.  Reeds september vorig jaar vroeg GiB aandacht voor het ontbreken van een aanbestedingsdossier voor de wegenis- en rioleringswerken, maar dat zette het bestuur nog niet aan tot actie.

Lees meer